คณะวิทย์ มช. ร่วมจัดงาน The International Network for Sensor and Timing Applications in Quantum Technologies (INSTA-QT)

22 กันยายน 2565

คณะวิทยาศาสตร์

        คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ UK Quantum Technology Hub: Sensors and Timing and University of Birmingham, สหราชอาณาจักร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดงาน The International Network for Sensor and Timing Applications in Quantum Technologies (INSTA-QT) “Workshop Series SDG13: Climate action – CO2 monitoring and energy” ในวันที่ 22-23 กันยายน 2565 ณ ห้อง 203 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วินิตา บุณโยดม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวเปิดงาน รศ.ดร.อนุชา วัชระภาสร ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดงาน และ รศ.ดร.เกศรินทร์ พิมรักษา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน

การจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายงานวิจัยที่เข้มแข็งด้านเซ็นเซอร์ควอนตัม ตลอดจนการเพิ่มพูนองค์ความรู้ และหาแนวทางการวิจัย และการประยุกต์เซ็นเซอร์ควอนตัมและเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ในปัจจุบัน ที่จะก่อให้เกิดผลกระทบและตอบสนองต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามเป้าหมายของ SDGs โดยมีอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจ จากทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมงาน ทั้งในรูปแบบ Online และ Onsite
แกลลอรี่