ประชุมวางแผนการติดตั้งชุดอุปกรณ์ CMU Ez Conference

18 มกราคม 2565

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทวรา ปฐมรังษิยังกุล ผู้ช่วยคณบดี และบุคลากรหน่วยสารสนเทศฯ ได้ประชุมร่วมกับ อาจารย์ ดร.อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ และบุคลากรศูนย์ฯ ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อร่วมกันวางแผนการติดตั้งชุดอุปกรณ์ CMU Ez Conference ที่คณะฯ ได้รับการพิจารณาเข้าร่วมโครงการ เพื่อใช้เป็นต้นแบบเครื่องมือสอนและประชุมทางไกลที่เหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งจะดำเนินการติดตั้งใน ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณะ
แกลลอรี่