Camt ร่วมกับ รร.ยุพราชฯ จัดการอบรมพัฒนาเกมแอปพลิเคชัน

15 มีนาคม 2565

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย คณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดค่ายอบรมเพื่อพัฒนาเกมแอปพลิเคชันด้วยโปรแกรม Kodular โดยมีคณาจารย์จากวิทยาลัยฯ ร่วมเป็นวิทยากร ให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ จากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ และเพื่อให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมหลักในการขับเคลื่อนเศษฐกิจสร้างสรรค์ในการพัฒนาฝีมือการส้รางแอนเมชันหรือเกมของคนไทยสู่ระดับสากล ระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2565 ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่