Click Law Podcasts

20 มีนาคม 2566

คณะนิติศาสตร์

"เข้าใจกฎหมาย เข้าถึงความยุติธรรม สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม"

คณะนิติศาสตร์ มช. ชวนฟัง Click Law Podcasts รายการที่จะมาพูดคุยเกี่ยวกับสาระความรู้ด้านกฎหมายที่น่าสนใจ และจากผลงานทางวิชาการของคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายในสาขาต่างๆ ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ท่านสามารถรับชม Click Law Podcast ได้ที่ https://cmu.to/clicklawpodcasts ซึ่งปัจจุบันมีทั้งหมด 4 ตอน (EP) ดังนี้

EP 1 แนะนำคณะนิติศาสตร์ มช. และทำความรู้จัก Click Law Project
EP 2 : ลงทุนอย่างไรให้พ้นภัยแชร์ลูกโซ่
EP 3 : เสรีภาพในการชุมนุม
EP 4: สิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญ

และขอเชิญติดตามการ update ประเด็นที่น่าสนใจอย่างต่อเนื่องได้ที่
You Tube (Podcast) : https://cmu.to/clicklawpodcasts
Facebook : https://www.facebook.com/lawcmuservices
แกลลอรี่