ขอเปลี่ยนอักษรลำดับขั้น V เป็นการวัดและประเมินผล ภาคการศึกษาที่ 2/2564

1 ธันวาคม 2564

สำนักทะเบียนและประมวลผล

ขอเปลี่ยนอักษรลำดับขั้น V เป็นการวัดและประเมินผล ภาคการศึกษาที่ 2/2564 

สำหรับกระบวนวิชาระดับปริญญาตรี : วันที่ 29 พ.ย. - 3 ธ.ค. 64
สำหรับกระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา : วันที่ 31 ม.ค. - 4 ก.พ. 65

แกลลอรี่