Digital Game CAMT จัดกิจกิจกรรม Game Playtesting สำหรับนักศึกษา

8 กุมภาพันธ์ 2567

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

สาขาดิจิทัลเกม วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม Game Playtesting เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในรายวิชา Advance Game Design รายวิชา Multi Player Online Game และรายวิชา Game Development นำโดยอาจารย์ดร. เกียรติกร สำอางค์กูล อาจารย์ ศุภรา กรุดพันธ์ และอาจารย์ นพพล วงศ์ต๊ะ ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้ทดลองเล่นเกมที่ตนเองได้พัฒนา พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเพื่อน ๆ ในชั้นเรียน เพื่อนำความคิดเห็น ข้อเสนอแนะไปพัฒนาและต่อยอดใน Final Project ต่อไป เมื่อวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่