กิจกรรมงานการนำเสนอผลงานวิจัย กระบวนวิชา การวิจัยทางสัตวแพทยศาสตร์ (651697) ประจำปีการศึกษา 2565

26 ธันวาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

รศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ กล่าวเปิดงานการนำเสนอผลงานวิจัย กระบวนวิชา การวิจัยทางสัตวแพทยศาสตร์ (651697) ประจำปีการศึกษา 2565 จัดพื้นที่ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 6 นำผลงานวิจัยมานำเสนอทั้งในรูปแบบ Poster Presentation และ Oral Presentation โดยได้รับเกียรติจากคณาจารย์และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาวิชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้คำแนะนำ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 20 - 22 ธันวาคม 2565
แกลลอรี่