CMUBS x AGRI CMU จัดอบรมบุคลากรเจ้าหน้าที่สารบรรณหน่วยงานด้วยหลักการเขียนหนังสือราชการ

22 กุมภาพันธ์ 2567

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรม “หลักการเขียนหนังสือราชการ” แก่บุคลากรเจ้าหน้าที่สารบรรณหน่วยงานในสังกัดทั้งสองคณะ จำนวนรวมกว่า 100 คน โดยมี ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะการเขียนหนังสือราชการแก่เจ้าหน้าที่สารบรรณของคณะฯ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณวรลักษณ์ สุธีวรรธนา รองผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ พร้อมทั้งแนะนำเทคนิควิธีการเขียนหนังสือราชการแต่ละรูปแบบที่สามารถนำไปใช้พัฒนางานได้จริง

โอกาสเดียวกันนี้ ผศ.ดร.เอื้อบุญ เอกะสิงห์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมรับฟังการอบรมพร้อมกล่าวปิดการอบรม ก่อนมอบของที่ระลึกแก่วิทยากรและถ่ายภาพร่วมกันอีกด้วย
ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่