หารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาของคณะเศรษฐศาสตร์ มช.

5 พฤศจิกายน 2563

คณะเศรษฐศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์ เข้าร่วมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่สอดคล้องกับระบบเศรษฐกิจตามนโยบาย Thailand 4.0 ร่วมกับคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง สถาบันการเงินและตลาดการเงิน สภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563 ระหว่างเวลา 15.30 -18.00 น. ณ ห้องประชุม ECB2602 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   ข้อมูลโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์คณะเศรษฐศาสตร์
แกลลอรี่