คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มช. รับรางวัล 60 คนดี ศรีสมาคมพยาบาลภาคเหนือ

27 ธันวาคม 2564

คณะพยาบาลศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับเกียรติบัตรรางวัล 60 คนดี ศรีสมาคมพยาบาลภาคเหนือ เนื่องในวาระครบรอบ 60 ปี ของการก่อตั้งสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ โดยพิจารณาจากสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ที่ทำคุณประโยชน์แก่สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ เป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนได้รับการยอมรับจากสังคมโดยส่วนรวมและผู้ที่เกี่ยวข้อง พิธีมอบรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ร่วมกับประชุมวิชาการ เรื่อง การจัดการและการนิเทศทางการพยาบาล: จากความปกติวิถีใหม่สู่ความปกติถัดไปในสถานการณ์โควิด 19 (Nursing Management & Supervision: from New Normal to Next Normal)จัดโดยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ ร่วมกับ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ณ ห้องประชุมดอยคำ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564

แกลลอรี่