ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าในพื้นที่โครงการก่อสร้างศูนย์บริการการแพทย์หริภุญไชยจังหวัดลำพูน

19 กุมภาพันธ์ 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ อุนจะนำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน และคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าในพื้นที่โครงการก่อสร้างศูนย์บริการการแพทย์หริภุญไชย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาคาร A B C D ซึ่งเป็นอาคารขนาด 4 ชั้น จำนวน 4 อาคาร สร้างในพื้นที่ของศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน สำหรับใช้เป็นศูนย์กลางในการรักษาโรคเฉพาะทางในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและนานาชาติ เพื่อส่งเสริมสร้างสุขอนามัย สร้างมาตรฐานการให้บริการทางการแพทย์ภายใต้การบริการสุขภาพทางเลือกใหม่ เป็นศูนย์การเรียนรู้ พัฒนาทักษะของบุคลากรทางการแพทย์และนักศึกษา ณ พื้นที่โครงการก่อสร้างศูนย์บริการการแพทย์หริภุญไชย เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
แกลลอรี่