คณะวิทยาศาสตร์จัดงานวิ่งมินิมาราธอน Science CMU Run 2020 ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศนายกสภา มช.

8 มกราคม 2563

คณะวิทยาศาสตร์

        คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน Science CMU Run 2020 ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย ในวันที่ 5 มกราคม 2563 โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน และศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดงานและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2563 ณ บริเวณลานเพลิน อาคารเคมี 1 คณะวิทยาศาสตร์

การแข่งขันวิ่งมินิมาราธอนในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้ออกกำลังกายเพื่อให้มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน โดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดการแข่งขันจะนำเข้าสมทบกองทุน 60 ปี คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อบูรณะอาคารฟิสิกส์ 1 ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ 60 ปี คณะวิทยาศาสตร์ ตลอดจนสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษา และจัดหาครุภัณฑ์และเครื่องมือวิจัยในระดับสูงต่อไป

การแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน Science CMU Run 2020 มีผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น จำนวน 1,212 คน โดยแบ่งประเภทการแข่งขันออกเป็น 8 รุ่น (ชาย-หญิง) ได้แก่ รุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี อายุ 20-29 ปี อายุ 30-34 ปี อายุ 35-39 ปี อายุ 40-44 ปี อายุ 45-49 ปี อายุ 50-59 และอายุ 60 ปี ขึ้นไป มีการมอบถ้วยรางวัลรวมทั้งสิ้น 50 ถ้วย ประกอบด้วย วิ่งมินิมาราธอน 48 ถ้วย และถ้วย Over All ชาย-หญิง จำนวน 2 ถ้วย และแบ่งระยะการวิ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ มินิมาราธอน 10 กิโลเมตร และฟันรัน 4 กิโลเมตร โดยใช้เส้นทางวิ่งภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ในการสนับสนุนการจัดงานอย่างดียิ่งจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน อาทิ บริษัท ลานนาโปรดักส์ จำกัด บริษัท ชายน์นิ่ง โกลด์ จำกัด บริษัท กรณิศก่อสร้าง จำกัด บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท กรีน โพลีเมอร์ จำกัด บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำกัด บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด ตลอดจนศิษย์เก่า และห้างร้านต่างๆ

คณะวิทยาศาสตร์ ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนการจัดงานทุกภาคส่วน รวมถึงนักวิ่งทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ จนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี


แกลลอรี่