พิธีเปิดงาน KHUM Awaken Innovation Creative Economy

7 สิงหาคม 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) วิทยาลัยสื่อ ศิลปะ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดพิธีเปิดงาน KHUM Awaken Innovation Creative Economy โครงการส่งเสริมและพัฒนาการขยายผลธุรกิจนวัตกรรมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ Awaken KHUM for Innovative and Creative Economy (KHUM) โดยมีศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กล่าวถึงความเป็นมาของงาน และดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการส่งเสริมและพัฒนาการขยายผลธุรกิจนวัตกรรมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และกล่าวเปิด พร้อมทั้งเข้าชมนิทรรศการและผลงาน SHOWKHUM : SHOW CASE ณ ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) และที่วัดเจดีย์หลวงวรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุรินทร์ ธราวิจิตรกุล หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ นำเสนอแนวความคิดงาน ตระการตา “ต่อยอด แสงหลวง” เมื่อวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 18.30 - 20.30 น.

ทั้งนี้ ภายในโครงการฯ มีนิทรรศการแสดงผลงาน ดังนี้

1. ตระการตา “ต่อยอด แสงหลวง” การทดลองนวัตกรรมสถาปัตยกรรม การต่อยอดภูมิปัญญาด้วยนวัตกรรมเพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ชุมชน จัดต่อเนื่องทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่ 7 สิงหาคม - 25 กันยายน 2565 เวลา 20.00-22.00 น. ณ วัดเจดีย์หลวงวรมหาวิหาร
2. KHUM X NIA Innovative Showcase (SHOW CASE X SHOW KHUM) งานแสดงสินค้าธุรกิจนวัตกรรมสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการ จัดต่อเนื่องทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่ 7 สิงหาคม - 25 กันยายน 2565 เวลา 17.30-21.30 น. ณ ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์)
3. นิทรรศการ "สถาปัตยกรรมสมัยใหม่เมืองเชียงใหม่: ภาพสะท้อนความทันสมัย Chiang Mai Modern Architecture: the Reflection of Modernity" โดย รศ.ดร.สันต์ สุวัจฉราภินันท์ อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. และ "Modernized Bangkok" โดย foto-momo 2 นิทรรศการที่ถ่ายทอดภาพของสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ในเชียงใหม่และกรุงเทพฯ ที่ไม่เป็นเพียงแค่นวัตกรรมทางการออกแบบ ก่อสร้าง และรูปทรงทางสถาปัตยกรรมเท่านั้น หากแต่ยังเป็นนวัตกรรมทางสังคม ที่สะท้อนวิธีคิด ชีวิต และความเป็นอยู่ของผู้คนของยุคสมัยหนึ่ง จัดแสดงระหว่างวันที่ 7 สิงหาคม - 31 ตุลาคม 2565 ทุกวัน เวลา 8:30 - 16:30 น. (ปิดวันจันทร์) ณ ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์)
แกลลอรี่