กระทรวงวิทย์ คัดเลือก NOVEM Implant และ Nasoform เป็น 2 นวัตกรรมที่โดดเด่นของมช. นำเสนอต่อครม.สัญจรและสาธารณชน

21 มกราคม 2562

คณะทันตแพทยศาสตร์

รศ.ทพญ.สั่งสม ประภายสาธก รองคณบดีฝ่ายบริหาร ร่วมกับรศ.ทพ.ดร.ปฐวี คงขุนเทียน ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางทันตกรรมรากเทียม รศ.ทพญ.ดร.พนารัตน์ ขอดแก้ว อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ และบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับสื่อมวลชนในการเข้าสัมภาษณ์ในโอกาสได้รับคัดเลือกผลงานนวัตกรรมเพื่อนำเสนอต่อสาธารณะและคณะรัฐมนตรี(ครม.)ในการประชุม ครม.สัญจรในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน (ระหว่างวันที่ 14-15 ม.ค.62) จำนวน 2 ผลงานได้แก่ ผลงานวิจัย “รากฟันเทียมนวัตกรรมใหม่ (NOVEM Implant)” และ ผลงานวิจัย “Nasoform เพื่อการรักษาเด็กปากแหว่งเพดานโหว่” ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 13 ม.ค.62 ข้อมูลโดย : http://img.dent.cmu.ac.th/?r=gallery/viewalbum&album_id=736
แกลลอรี่