อบรมเรื่อง Back to basic: Fundamental of microscope หลักการใช้งานกล้องจุลทรรศน์เบื้องต้นสำหรับงานทางจุลพยาธิวิทยา

3 กุมภาพันธ์ 2566

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการอบรมเรื่อง Back to basic: Fundamental of microscope หลักการใช้งานกล้องจุลทรรศน์เบื้องต้นสำหรับงานทางจุลพยาธิวิทยา โดยได้รับเกียรติจาก Prof. Dr. George (Jorge) H.Aigla อาจารย์พิเศษจาก ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมฟัง เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 ณ ห้องปฏิบัติการจุลทรรศน์ 2 (E301) คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่มา : https://vmcmu.vet.cmu.ac.th/blog-detail-new.php?id=68

แกลลอรี่