ศิษย์เก่ามอบทุนสร้าง Learning Space Center

18 กันยายน 2566

คณะการสื่อสารมวลชน

วันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 16.00 น. คุณจิตรา กลั่นประยูร ศิษย์เก่าคณะการสื่อสารมวลชน รหัส 16 ในนาม “บ้านสบายวิลเลจ ดูแลผู้สูงอายุเชียงใหม่” ได้มอบเงินจำนวน 100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน.-) ให้แก่คณะการสื่อสารมวลชน เพื่อสมทบทุนสร้าง “ศูนย์การเรียนรู้คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” โดยมีรองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชนและหัวหน้างานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับมอบ

#สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน
#MassCommCMU #LearningSpace

แกลลอรี่