คณะพยาบาลศาสตร์ มช. เปิดอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ (Spa Manager) ประจำปี 2567

17 มิถุนายน 2567

คณะพยาบาลศาสตร์


วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2567 ศูนย์พัฒนาศักยภาพการบริการสปาเพื่อสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ (Spa Manager) จำนวน 100 ชั่วโมง ประจำปี 2567 โดยมี อาจารย์ ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข รองคณบดีด้านขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร ผู้แทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธาน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ ประธานหลักสูตรฯ กล่าวรายงาน ณ ห้องศตวรรษที่ 21 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2567 หลักสูตรได้การรับรองจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
.
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะเกี่ยวกับแนวคิดเทคนิคการบริการและขั้นตอนต่างๆ ในการจัดบริการกิจการสปาเพื่อสุขภาพได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ รวมทั้งได้แนวทางในการดำเนินการกิจการสปาเพื่อสุขภาพที่ได้มาตรฐานตามพระราชบัญญัติที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้ นอกจากนี้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ในการจัดบริการและดำเนินการกิจการสปาเพื่อสุขภาพกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิตลอดจนผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการสปาเพื่อสุขภาพ

แกลลอรี่