วิทยาลัยศิลปะสื่อฯ มช. ร่วมประชุมหารือความร่วมมือกับศูนย์การศึกษาเพื่อการพัฒนาการศึกษาภาครัฐและเอกชนมลฑลซีอาน ร่วมกับ ตัวแทนผู้บริหารจาก ม.บูรพา

23 มีนาคม 2566

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย คณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชยงใหม่ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิราวิทย์ ญาณจินดา รองคณบดี พร้อมกับตัวแทนคณาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก ของวิทยาลัยฯ และเจ้าหน้าที่หน่วยบัณฑิตศึกษา ให้การต้อนรับและร่วมกันหารือเรื่องความร่วมมือ กับหน่วยงานศูนย์การศึกษาเพื่อการพัฒนาการศึกษาภาครัฐและเอกชน มลฑลซีอาน (Hui zhong Ming zhuo) นำโดย Mr.Wei Binghui ตำเเหน่งผู้อำนวยการศูนย์ฯ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.อนุรัตน์ อนันทนาธร รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมประชุมหารือและรับฟังการประชาสัมพันธ์นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก ของวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้ง 3 สาขาวิชา ได้แก่ หลักสูตรปริญญาโท-เอก สาขาการจัดการความรู้และนวัตกรรม (KIM-Knowledge and Innovation Management), หลักสูตรปริญญาโทสาขาการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล (DTM-Digital Technology Management) และหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (SE-Software Engineer) ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพุธ ที่ 22 มีนาคม 2566
แกลลอรี่