คณะศึกษาศาสตร์ มช. ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (หรือเทียบเท่า) ร่วมโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ประจำปีการศึกษา 2563 [สาขาวิชาประถมศึกษา]

3 ตุลาคม 2562

คณะศึกษาศาสตร์


โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น สาขาวิชาประถมศึกษา ปีการศึกษา 2563

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ตุลาคม 2562 ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://kruraktin.edu.cmu.ac.thคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ให้เป็นหนึ่งในสถาบันผลิตและพัฒนาครูในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักเรียนที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาประถมศึกษา ระหว่างวันที่ 1 - 30 ตุลาคม 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้...

ระยะเวลาการเปิดรับสมัคร : 1 - 30 ตุลาคม 2562

โดยนักเรียนต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
  1. มีสัญชาติไทย
  2. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และจะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2562
  3. อาศัยอยู่ในครอบครัวที่มีรายได้เฉลี่ย ไม่ถึง 3,000 บาท/คน/เดือน หรือไม่ถึง 36,000 บาท/คน/ปี
  4. บิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองและผู้ขอรับทุน มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตตำบลซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลที่ผู้รับทุนจะไปบรรจุและแต่งตั้งหลังสำเร็จการศึกษาในปี พ.ศ. 2567 ไม่น้อยกว่า 3 ปี ติดต่อกันจนถึงวันสมัครตามบัญชีรายชื่อภูมิลำเนา  คลิกที่นี่
  5. มีเกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเกรดเฉลี่ยสะสมก่อนภาคการศึกษาสุดท้าย ไม่ต่ำกว่า 2.50
  6. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู มีความประสงค์จะเป็นครูในพื้นที่ห่างไกลซึ่งเป็นท้องถิ่นของตน
  7. มีประสบการณ์ในการทำกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อส่วนรวม
  8. ไม่มีความประพฤติที่ส่อว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาในระหว่างรับทุน
  9. ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี

รายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครได้ที่ เว็บไซต์ : https://kruraktin.edu.cmu.ac.th
แกลลอรี่