ขอแสดงความยินดีผู้แทนศูนย์ สอวน. มช. ที่สามารถคว้ารางวัลในการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ในสาขาต่างๆ

16 ธันวาคม 2563

คณะวิทยาศาสตร์

ขอแสดงความยินดีผู้แทนศูนย์ สอวน. มช. ที่สามารถคว้ารางวัลในการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ในสาขาต่างๆ


สาขาคอมพิวเตอร์
สาริน ยองสุวรรณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เหรียญเงิน / คะแนนสูงสุดระดับภูมิภาค
ธนวินท์ ทองใบ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เหรียญทองแดง

สาขาดาราศาสตร์ ม.ต้น
ภัทรวรรธน์ กิจศักดิ์ มงฟอร์ตวิทยาลัย เกียรติคุณประกาศ
ก้องภพ กองเกียรติเจริญ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เหรียญทองแดง
นพรุจ วิญญพรหม ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร เหรียญทองแดง
อติวิชญ์ วิชิตตระกูลถาวร มงฟอร์ตวิทยาลัย เหรียญทองแดง
ญาณรัก ถาวรร่งกิจ มงฟอร์ตวิทยาลัย เหรียญทอง / คะแนนสูงสุดระดับภูมิภาค / คะแนนทฤษฎีสูงสุด / คะแนนสังเกตการณ์สูงสุด / คะแนนรวมสูงสุด / ผู้แทนประเทศไทย

สาขาดาราศาสตร์ ม.ปลาย
จิณณะ วัยวัฒนะ ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร เหรียญทองแดง
ณัฐกิตติ์ พิชัย มงฟอร์ตวิทยาลัย เหรียญทองแดง
ภคพร สอนทะ ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร เหรียญทองแดง
นภวิชญ์ นันทะน้อย สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เหรียญทองแดง
ศุภกร กันทะวงศ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เหรียญทองแดง
อุสรา โนทะนะ สตรีศรีน่าน เหรียญทองแดง
ธนวันต์ ชัชฎานรเสฏฐ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เหรียญทอง / ผู้แทนประเทศไทย

สาขาฟิสิกส์
ธัญกร ยันตราศาสตร์ มงฟอร์ตวิทยาลัย เหรียญทอง
ธนวันต์ ชัชฎานรเสฏฐ์ สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เหรียญเงิน
ณภัทร เจริญศิลป์ มงฟอร์ตวิทยาลัย เหรียญทองแดง
จุลยุทธ ยุวรังสิกุล สามัคคีวิทยาคม เหรียญทองแดง
ภัคศรัญย์ วังอินทร์ สามัคคีวิทยาคม เหรียญทองแดง

สาขาคณิตศาสตร์
ศุภกร คงประพันธ์ โรงเรียนพิริยาลัย เหรียญทองแดง / คะแนนสูงสุดระดับภูมิภาค

สาขาเคมี
นนท์ปวีร์ ศิริรุ่งเรืองสาร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เหรียญทอง
นันทิพัฒน์ บุญรัตน์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เหรียญทอง
ชินโนสุเกะ ยาดะ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เหรียญเงิน
พีรทัต กฤษณะประกรกิจ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เหรียญเงิน
ภัทรดนัย เมืองวงค์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน เหรียญเงิน
ศุภพล สุรพลชัย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เหรียญเงิน
นันทิพัฒน์ บุญรัตน์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คะแนนรวมสูงสุดภาคเหนือ

สาขาชีววิทยา
ชยภัทร ธรรมรักษ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เหรียญเงิน
ชินดนัย นามวงศ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เหรียญเงิน
คีตพัช ธรรมปัญญา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เหรียญทองแดง
ณรัชด์ มานะสัมพันธ์สกุล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เหรียญทองแดง
ณัฐวศา กล่อมแก้ว โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เหรียญทองแดง
นงนภัส เตชนันท์ สามัคคีวิทยาคม เหรียญทองแดง

รวมรายชื่อผู้แทนศูนย์สอวน. มช. คลิก

แกลลอรี่