ขอเชิญร่วมพิธีดำหัวอดีตคณบดี คณบดี อาจารย์และบุคลากรอาวุโส ประจำปี ๒๕๖๗ "กาสะลอง กรองผกา ไหว้สาอาจารย์ ชื่นใจเบิกบาน สืบสานป๋าเวณี"

19 เมษายน 2567

คณะพยาบาลศาสตร์


คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ร่วมกับ สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญทุกท่านร่วมพิธีดำหัวอดีตคณบดี คณบดี อาจารย์และบุคลากรอาวุโส ประจำปี ๒๕๖๗ "กาสะลอง กรองผกา ไหว้สาอาจารย์ ชื่นใจเบิกบาน สืบสานป๋าเวณี" ในวันศุกร์ที่ ๒๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๗ เวลา ๐๙:๓๐ น. ณ ข่วงม่วนใจ๋ อาคาร ๒
.
กำหนดการ ดังนี้
๐๙.๓๐ - ๐๙.๔๕ น.คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และนักศึกษา ลงทะเบียนร่วมงาน
๐๙.๔๕ - ๑๐.๐๐ น.เคลื่อนขบวนแห่มายังบริเวณสถานที่จัดงาน
๑๐.๐๐ - ๑๐.๑๐ น. พิธีเปิด
๑๐.๑๐ - ๑๐.๑๕ น.พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป โดย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
๑๐.๑๕ - ๑๐.๒๕ น. การแสดงของนักศึกษา
๑๐.๒๕ - ๑๐.๔๕ น.พิธีดำหัวอดีตคณบดี คณบดี อาจารย์และบุคลากรอาวุโส
มอบเครื่องดำหัว โดย นายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ มช., ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ , ผู้แทนกลุ่มการพยาบาล และ ผู้แทนนักศึกษา
๑๐.๔๕ - ๑๑.๐๐ น.พิธีกรกล่าวขอขมา / คณบดีและอาจารย์อาวุโส กล่าวให้พร
๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป ดำหัวตามอัธยาศัย / รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
.
ขอเชิญชวนทุกท่านแต่งกายชุดพื้นเมืองเข้าร่วมงานเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมการแต่งกายที่งดงามตามประเพณีล้านนาไทยให้คงอยู่สืบไป

แกลลอรี่