อบรมเชิงปฏิบัติการ “The sandbox metaverse” โรงเรียนในสังกัดอบจ.เชียงใหม่

16 กุมภาพันธ์ 2566

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ The sandbox metaverse” การออกแบบและสร้างผลงานโลกเสมือนด้วยเทคโนโลยีเมตาเวิร์สผ่านทักษะความคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ให้ทันสมัยและสอดคล้องเข้ากับ เทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างเมตาเวิร์ส (Metaverse) ที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายและยังเปิดโอกาสให้นักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้ออกแบบและสร้างผลงานโลกเสมือนด้วยเทคโนโลยีเมตาเวิร์ส ผ่านทักษะความคิดสร้างสรรค์ โดยมี ดร.เทพฤทธิ์ สินธำรงรักษ์ อาจารย์ประจำสาขาดิจิทัลเกม เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียนจาก โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย โรงเรียนบ้านศาลา และโรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก เมื่อวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566 ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่