คณะทันตแพทยศาสตร์

Faculty of Dentistry

ยอดดอยแม้ไม่สูงเด่น ถ้ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ผู้คนก็เคารพนับถือ เช่นเดียวกัน... คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แม้เป็นคณะเล็กๆ ไกลจากเมืองหลวง ถ้าคณาจารย์ ลูกศิษย์ เรียนรู้คู่คุณธรรม และมีน้ำใจต่อกันและกัน... และต่อผู้ป่วย ผู้คนก็เคารพนับถือ Cr.ศาสตราจารย์คลินิก ทันตแพทย์ วิรัช พัฒนาภรณ์

เข้าสู่เว็บไซต์

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์ นฤมนัส คอวนิช

คณบดี

รองคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ชนธีร์ ชิณเครือ
รองคณบดี
chonatee.ch@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง สั่งสม ประภายสาธก
รองคณบดี
053-944454
sangsom.prapaya@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิง สการัตห์ ณ ลำปาง
รองคณบดี
053-944454
sakarat.pramo@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิง ธนิดา ศรีสุวรรณ
รองคณบดี
053-944457-8
tanida.srisuwan@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิง พิมพ์เดือน รังสิยากูล
รองคณบดี
pimduen.rungsiyakull@cmu.ac.th

ผู้ช่วยคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ณัชพล จมูศรี
ผู้ช่วยคณบดี
053-944451
nutchapon.c@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง วีรนุช ทองงาม
ผู้ช่วยคณบดี
053-944457-8
weeranuch.th@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์ พิสัยศิษฎ์ ชัยจรีนนท์
ผู้ช่วยคณบดี
053-944438
pisaisit.c@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ภัทริกา อังกสิทธิ์
ผู้ช่วยคณบดี
pattarika.a@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิ่นปินัทธ์ วณิชย์สายทอง
ผู้ช่วยคณบดี
053944468
pinpinut.w@cmu.ac.th