คณะทันตแพทยศาสตร์

Faculty of Dentistry

ยอดดอยแม้ไม่สูงเด่น ถ้ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ผู้คนก็เคารพนับถือ เช่นเดียวกัน... คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แม้เป็นคณะเล็กๆ ไกลจากเมืองหลวง ถ้าคณาจารย์ ลูกศิษย์ เรียนรู้คู่คุณธรรม และมีน้ำใจต่อกันและกัน... และต่อผู้ป่วย ผู้คนก็เคารพนับถือ Cr.ศาสตราจารย์คลินิก ทันตแพทย์ วิรัช พัฒนาภรณ์

เข้าสู่เว็บไซต์

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์ นฤมนัส คอวนิช

คณบดี

รองคณบดี

รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง สั่งสม ประภายสาธก
รองคณบดี
053-944454
sangsom.prapaya@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิง สการัตห์ ณ ลำปาง
รองคณบดี
053-944454
sakarat.pramo@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์ ชยารพ สุพรรณชาติ
รองคณบดี
chayarop.supanchart@cmu.ac.th

ผู้ช่วยคณบดี

อาจารย์ ทันตแพทย์ ชนธีร์ ชิณเครือ
ผู้ช่วยคณบดี
chonatee.ch@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิง ปิยะนุช เพิ่มพานิช
ผู้ช่วยคณบดี
053-944467
piyanuj.permpa@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิง พิมพ์เดือน รังสิยากูล
ผู้ช่วยคณบดี
pimduen.rungsiyakull@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง พรรณวดี พันธัย
ผู้ช่วยคณบดี
053-944467
panwadee.b@cmu.ac.th
อาจารย์ ทันตแพทย์หญิง ภัทริกา อังกสิทธิ์
ผู้ช่วยคณบดี
pattarika.a@cmu.ac.th