คณะวิศวกรรมศาสตร์

Faculty of Engineering

“ส่งต่อความเป็นเลิศทางวิศวกรรม สั่งสมองค์ความรู้ ควบคู่สหวิทยาการ เสริมความมุ่งมั่น มีหลักการ สมัครสมานสามัคคี เพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืน Foster Engineering Excellence”

เข้าสู่เว็บไซต์

คณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร. ธงชัย ฟองสมุทร

คณบดี

รองคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัชวาลย์ ชัยชนะ
รองคณบดี
chatchawan.c@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พฤษภ์ บุญมา
รองคณบดี
pruet.b@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทราพร กมลเพ็ชร
รองคณบดี
4146 x 963
patrapon.k@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรรถพล สมุทคุปติ์
รองคณบดี
053-944125 ต่อ 303
uttapol.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธวัชชัย ตันชัยสวัสดิ์
รองคณบดี
tawatchai.t@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. ปวรุตม์ จงชาญสิทโธ
รองคณบดี
053-944144
pawarut.j@cmu.ac.th

ผู้ช่วยคณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร. วัสสนัย วรรธนัจฉริยา
ผู้ช่วยคณบดี
053-944125 ต่อ 305
wassanai.w@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. อุกฤษฏ์ มั่นคง
ผู้ช่วยคณบดี
053944140
ukrit.m@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรกฎ ใยบัวเทศ ทิพยาวงศ์
ผู้ช่วยคณบดี
053944126
korrakot.t@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จักรพงษ์ จำรูญ
ผู้ช่วยคณบดี
053944146 ต่อ 979
chakkapong.ch@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. ใฝ่ฝัน ตัณฑกิตติ
ผู้ช่วยคณบดี
053944144
faifan.tantakitti@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทรงยศ กิจธรรมเกษร
ผู้ช่วยคณบดี
053-944156
songyot.k@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาคภูมิ รักร่วม
ผู้ช่วยคณบดี
05394133
pharkphum.r@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกรียงไกร อรุโณทยานันท์
ผู้ช่วยคณบดี
053 944156 #102
kriangkrai.a@cmu.ac.th