คณะวิศวกรรมศาสตร์

Faculty of Engineering

“ส่งต่อความเป็นเลิศทางวิศวกรรม สั่งสมองค์ความรู้ ควบคู่สหวิทยาการ เสริมความมุ่งมั่น มีหลักการ สมัครสมานสามัคคี เพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืน Foster Engineering Excellence”

เข้าสู่เว็บไซต์

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐ วรยศ

คณบดี

รองคณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร. จักรพงศ์ นาทวิชัย
รองคณบดี
juggapong.n@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรรถพล สมุทคุปติ์
รองคณบดี
053-944125 ต่อ 303
uttapol.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทราพร กมลเพ็ชร
รองคณบดี
4146 x 963
patrapon.k@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. พฤทธ์ สกุลช่างสัจจะทัย
รองคณบดี
053 944144 # 122
phrut.s@cmu.ac.th

ผู้ช่วยคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาทิส ถาวรนันท์
ผู้ช่วยคณบดี
satis.thavornun@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาคภูมิ รักร่วม
ผู้ช่วยคณบดี
05394133
pharkphum.r@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พีรพล จิราพงศ์
ผู้ช่วยคณบดี
053944140
peerapol.j@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรรณพ วงศ์เรือง
ผู้ช่วยคณบดี
053944-133
aunnop.w@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. วัสสนัย วรรธนัจฉริยา
ผู้ช่วยคณบดี
053-944125 ต่อ 305
wassanai.w@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชินพัฒน์ บัวชาติ
ผู้ช่วยคณบดี
053-944156-66
chinapat.b@cmu.ac.th