คณะวิศวกรรมศาสตร์

Faculty of Engineering

“ส่งต่อความเป็นเลิศทางวิศวกรรม สั่งสมองค์ความรู้ ควบคู่สหวิทยาการ เสริมความมุ่งมั่น มีหลักการ สมัครสมานสามัคคี เพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืน Foster Engineering Excellence”

เข้าสู่เว็บไซต์

หัวหน้าภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วสวัชร นาคเขียว
หัวหน้าภาควิชา
053-944125 ต่อ 111
wasawat.n@cmu.ac.th

รองหัวหน้าภาควิชา

รองศาสตราจารย์ ดร. ชมพูนุท เกษมเศรษฐ์
รองหัวหน้าภาควิชา
053-944125 ต่อ 112
chompoonoot.kasemset@cmu.ac.th

อาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรรถพล สมุทคุปติ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-944125 ต่อ 303
uttapol.s@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. คมกฤต เล็กสกุล
รองศาสตราจารย์
053-944125 ต่อ 306
komgrit.lek@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. วิมลิน สุขถมยา เหล่าศิริถาวร
รองศาสตราจารย์
053-944125 ต่อ 313
wimalin.l@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรพจน์ เสรีรัฐ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053 944126
worapod.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนม์เจริญ แสวงรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-944125 ต่อ 319
choncharoen.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาลินี สันติธีรากุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(66)53-944185 ext319
salinee.s@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล
รองศาสตราจารย์
053942086
sate.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วสวัชร นาคเขียว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-944125 ต่อ 111
wasawat.n@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนิรุท ไชยจารุวณิช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-944125 ต่อ 109
anirut.c@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โพธิ จ้าวไพศาล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
0053-944125 ต่อ 117
poti.chao@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. ชมพูนุท เกษมเศรษฐ์
รองศาสตราจารย์
053-944125 ต่อ 112
chompoonoot.kasemset@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. วริษา นาคเขียว
รองศาสตราจารย์
053944182-3
warisa.w@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วาปี มโนภินิเวศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-920299
wapee.m@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. รัฐพล ปิ่นนราทิพย์
อาจารย์
44125
rattapol.pinn@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อลงกต แก้วโชติช่วงกูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-944182
alonggot.l@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. ภวิกา มงคลกิจทวีผล
อาจารย์
44125
phavika.m@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. พงษ์สวัสดิ์ เปรมเพ็ชร
อาจารย์
053944126
pongsawat.p@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. วิชัย ฉัตรทินวัฒน์
รองศาสตราจารย์
053-944125 ต่อ 311
wichai.chattinnawat@cmu.ac.th
อาจารย์ ณรงค์ เพชรชารี
อาจารย์
053944183
narong.petcharee@cmu.ac.th
อาจารย์ อรรฆพจน์ วงศ์พึ่งไชย
อาจารย์
053-944125 ต่อ 307
akkapoj.w@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. ศักดิ์เกษม ระมิงค์วงศ์
รองศาสตราจารย์
053-944125 ต่อ 317
sakgasem.ramingwong@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. รุ่งฉัตร ชมภูอินไหว
รองศาสตราจารย์
053-944125 ต่อ 310
rungchat.chompu@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. อดิเรก ใบสุขันธ์
อาจารย์
053944125
adirek.b@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. ชวิศ บุญมี
รองศาสตราจารย์
053944182
chawis.boonmee@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. ฐากร โอภาสสุวรรณ
อาจารย์
44125
takron.op@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรกฎ ใยบัวเทศ ทิพยาวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053944126
korrakot.t@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทินกร ปงธิยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
44125
tinnakorn.phongthiya@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิรันดร์ พิสุทธอานนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-944125
nirand.p@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธัญญานุภาพ อานันทนะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-948671 ต่อ 1215
tanyanuparb.a@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. นิวิท เจริญใจ
รองศาสตราจารย์
053-944125 ต่อ 301
nivit.c@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. อภิชาต โสภาแดง
รองศาสตราจารย์
053-944125 ต่อ 308
apichat.s@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. วัสสนัย วรรธนัจฉริยา
รองศาสตราจารย์
053-944125 ต่อ 305
wassanai.w@cmu.ac.th