คณะวิศวกรรมศาสตร์

Faculty of Engineering

“ส่งต่อความเป็นเลิศทางวิศวกรรม สั่งสมองค์ความรู้ ควบคู่สหวิทยาการ เสริมความมุ่งมั่น มีหลักการ สมัครสมานสามัคคี เพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืน Foster Engineering Excellence”

เข้าสู่เว็บไซต์

หัวหน้าภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พีรพล จิราพงศ์
หัวหน้าภาควิชา
053944140
peerapol.j@cmu.ac.th

รองหัวหน้าภาควิชา

รองศาสตราจารย์ ดร. ปารเมศ วิระสันติ
รองหัวหน้าภาควิชา
053944198
paramet.w@cmu.ac.th

อาจารย์

รองศาสตราจารย์ ดร. อุกฤษฏ์ มั่นคง
รองศาสตราจารย์
053944140
ukrit.m@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกษมศักดิ์ อุทัยชนะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-944-140 Ext 141
kasemsak.u@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัชริน ศรีรัตนาวิชัยกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053944140 ต่อ 141
watcharin.s@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. ปณิดา ธารารักษ์
อาจารย์
053944140-153
panida.th@cmu.ac.th
ศาสตราจารย์ ดร. นิพนธ์ ธีรอำพน
ศาสตราจารย์
053944140
nipon.t@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. สมบูรณ์ นุชประยูร
รองศาสตราจารย์
somboon.nuchprayoon@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. เสริมศักดิ์ เอื้อตรงจิตต์
รองศาสตราจารย์
053944140
sermsak.uatrongjit@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. ปารเมศ วิระสันติ
รองศาสตราจารย์
053944198
paramet.w@cmu.ac.th
อาจารย์ พีรพนธ์ อนุสารสุนทร
อาจารย์
perapon.a@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ธนะพงษ์ ธนะศักดิ์ศิริ
รองศาสตราจารย์
053-944139 ต่อ 401
thanaphong.thanasak@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. ดลเดช ตันตระวิวัฒน์
รองศาสตราจารย์
053944198
doldet.tantraviwat@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. สุทธิชัย เปรมฤดีปรีชาชาญ
รองศาสตราจารย์
suttichai.p@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กสิณ ประกอบไวทยกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
0-5394-4141
kasin.p@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พีรพล จิราพงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053944140
peerapol.j@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. วิศรุต อัจฉริยวิริยะ
อาจารย์
44193
witsarut.a@cmu.ac.th
นาย สรพล กิจศิริสิน
อาจารย์
-
soraphon.k@cmu.ac.th
ศาสตราจารย์ ดร. ยุทธนา ขำสุวรรณ์
ศาสตราจารย์
053-940144 ต่อ 311
yuttana.k@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธราดล โกมลมิศร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053944140
tharadol.k@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญศรี แก้วคำอ้าย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-944140
boonsri.k@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิโรตม์ คุณกิตติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-944193
sirote.khunkitti@cmu.ac.th