คณะวิศวกรรมศาสตร์

Faculty of Engineering

“ส่งต่อความเป็นเลิศทางวิศวกรรม สั่งสมองค์ความรู้ ควบคู่สหวิทยาการ เสริมความมุ่งมั่น มีหลักการ สมัครสมานสามัคคี เพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืน Foster Engineering Excellence”

เข้าสู่เว็บไซต์

หัวหน้าภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภิญโญ พวงมะลิ
หัวหน้าภาควิชา
944146
pinyo.puangmali@cmu.ac.th

รองหัวหน้าภาควิชา

รองศาสตราจารย์ ดร. นิติ คำเมืองลือ
รองหัวหน้าภาควิชา
0-5394-4144 ต่อ 980
niti.k@cmu.ac.th

อาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนุชา พรมวังขวา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
anucha.prom@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐ วรยศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
nat.v@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดามร บัณฑุรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053942065
damorn.b@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐนี วรยศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
nattanee.v@cmu.ac.th
ศาสตราจารย์ เชี่ยวชาญพิเศษ ดร. นคร ทิพยาวงศ์
ศาสตราจารย์
0-5394-4146
nakorn.t@cmu.ac.th
ศาสตราจารย์ ดร. Matthew Owen Thomas Cole
ศาสตราจารย์
053944144
matthew.o@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เก่งกมล วิรัตน์เกษม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
kengkamon.w@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. กลยุทธ ปัญญาวุธโธ
รองศาสตราจารย์
konlayutt.p@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาย รังสิยากูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053944144
chaiy.rungsiyakull@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. วัชพล โรจนรัตนางกูร
รองศาสตราจารย์
053-944111
watchapon.roj@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. ใฝ่ฝัน ตัณฑกิตติ
อาจารย์
053944144
faifan.tantakitti@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. วรเดช มโนสร้อย
รองศาสตราจารย์
053-944144
woradej.manosroi@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. ธรณิศวร์ ดีทายาท
รองศาสตราจารย์
053-944144
thoranis.dee@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาภิรักษ์ หกพันนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053944144
arpiruk.hok@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. กัญญา รัตนะมงคลกุล
อาจารย์
053944144
kanya.r@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุทธนา โมนะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-944146
yuttana.mona@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พนา สุทธกูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053 944146 #967
pana.s@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. กิตติยา ทุ่นศิริ
อาจารย์
44179
kittiya.thunsiri@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กอดขวัญ นามสงวน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
kodkwan.nam@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. ศิวะ อัจฉริยวิริยะ
รองศาสตราจารย์
siva.a@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เดช ดำรงศักดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
det.d@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัชรพงษ์ ธัชยพงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
watcharapong.t@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เวชยันต์ รางศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053944146
wetchayan.rangsri@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนุศาล เพิ่มสุวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
anusan.p@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมชาย พัฒนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-944146
somchai.pattana@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. อิทธิชัย ปรีชาวุฒิพงศ์
รองศาสตราจารย์
053944146
itthichai.p@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ วงกต วงศ์อภัย
รองศาสตราจารย์
wongkot.w@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. อารีย์ อัจฉริยวิริยะ
รองศาสตราจารย์
aree.a@cmu.ac.th
นาย กฤต สุจริตธรรม
อาจารย์
42006
krit.s@cmu.ac.th
ศาสตราจารย์ ดร. ประดิษฐ์ เทอดทูล
ศาสตราจารย์
053-9420069jv911
pradit.terdtoon@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. ธีระพงษ์ ว่องรัตนะไพศาล
รองศาสตราจารย์
theeraphong.wong@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐวุฒิ เนียมสอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
natawut.neamsorn@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภิญโญ พวงมะลิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
944146
pinyo.puangmali@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทราพร กมลเพ็ชร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
4146 x 963
patrapon.k@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิบูลย์ ช่างเรือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
viboon.c@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัชวาลย์ ชัยชนะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
chatchawan.c@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยศธนา คุณาทร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
yottana.k@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. ปวรุตม์ จงชาญสิทโธ
รองศาสตราจารย์
053-944144
pawarut.j@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. ธงชัย ฟองสมุทร
รองศาสตราจารย์
thongchai.f@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. James C. Moran
รองศาสตราจารย์
james.moran@cmu.ac.th
อาจารย์ ขจรเดช พิมพ์พิไล
อาจารย์
kajorndej.p@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. รามณรงค์ วณีสอน
อาจารย์
42006
ramnarong.wanison@cmu.ac.th
นาง นภัสวรรณ วงษ์มงคล
อาจารย์
44146
napassawan.k@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. อรรถกร อาสนคำ
รองศาสตราจารย์
05394144
attakorn.asana@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. พฤทธ์ สกุลช่างสัจจะทัย
รองศาสตราจารย์
053 944144 # 122
phrut.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐวิทย์ พรหมมา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
nattawit.p@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จักรพงษ์ จำรูญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053944146 ต่อ 979
chakkapong.ch@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พฤกษ์ อักกะรังสี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-942007
pruk.a@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มานะ แซ่ด่าน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
mana.saedan@cmu.ac.th
ศาสตราจารย์ ระดม พงษ์วุฒิธรรม
ศาสตราจารย์
radom.p@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. นิติ คำเมืองลือ
รองศาสตราจารย์
0-5394-4144 ต่อ 980
niti.k@cmu.ac.th