คณะวิจิตรศิลป์

Faculty of Fine Arts

ผลิตบัณฑิตทางด้านศิลปะ เป็นศูนย์กลางการศึกษา ค้นคว้า วิจัย อนุรักษ์ สร้างสรรค์ พัฒนา และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

เข้าสู่เว็บไซต์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มาณพ มานะแซม

นักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 รหัสประจำตัวนักศึกษา : 2703014 นักศึกษาดีเด่น : สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2018