คณะแพทยศาสตร์

Faculty of Medicine

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งมั่นผลิตแพทย์ พร้อมเป็นผู้นำสู่สากล

เข้าสู่เว็บไซต์
หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต

Doctor of Optometry Program (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 อยู่ระหว่างเสนอ สกอ.รับทราบ)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์

Master of Science Program in Anatomy (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา

Master of Science Program in Physiology (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยา

Master of Science Program in Toxicology (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี

Master of Science Program in Biochemistry (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา

Master of Science Program in Microbiology (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์

Master of Science Program in Medical Physics (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา

Master of Science Program in Parasitology (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา

Master of Science Program in Pharmacology (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี

Doctor of Philosophy Program in Biochemistry (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา

Doctor of Philosophy Program in Pharmacology (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)

Doctor of Philosophy Program in Obstetrics and Gynecology (International Program) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560) คีย์แล้วยังไม่ได้ใส่ code