คณะเภสัชศาสตร์

Faculty of Pharmacy

เป็นผู้นำในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและคุณภาพ สร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเภสัชกรรม เพื่อรับใช้สังคม

เข้าสู่เว็บไซต์

เภสัชกร คณิตศักดิ์ จันทราพิพัฒน์

เภสัชกรคณิตศักดิ์ จันทราพิพัฒน์ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนระบบบริการยาและเวชภัณฑ์ ในช่วงปี 2558-2560 มีบทบาทในการบริหารระบบยา ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นผู้บริหาร ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนระบบบริการปฐมภูมิ ในช่วงปี 2560 – จนถึงปัจจุบัน ทำหน้าที่บริหารงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร เภสัชกรคณิตศักดิ์ จันทราพิพัฒน์ เป็นเภสัชกรนักบริหาร ที่มีบทบาทโดดเด่น ในฐานะทีมผู้บริหารระดับสูงขององค์กรระดับชาติ คือ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่บริหารงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่มีวงเงินมากกว่า 150,000 ล้านบาท เพื่อการดูแลสุขภาพของประชาชนคนไทยมากกว่า 48 ล้านคน
นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2020

เภสัชกร ดร. พิสิฐ อุ่ยรุ่งโรจน์

นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น : สาขาบริการสังคม ผู้นำด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อให้ได้มาตรฐานในระดับสากล ผลักดันบริษัท โพสเฮลท์แคร์ จำกัด เป็น Research Company โดยทำการวิจัยและพัฒนาร่วมกับสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย และพัฒนาระบบการผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ให้ได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับสากล ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ผลักดันการวิจัยแบบบูรณาการและส่งเสริมการสร้างรายได้แก่ชุมชนเพื่อความั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน
นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2019

เภสัชกร ดร. นิลสุวรรณ ลีลารัศมี

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ : เป็นนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ท่านแรกที่ได้ดำรงตำแหน่ง นายกสภาเภสัชกรรม (The Pharmacy Council of Thailand) เป็นผู้รอบรู้ ทั้งด้านงานวิจัย การศึกษาเทคโนโลยีเภสัชอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ กฎระเบียบ ข้อตกลง เทคนิคการเจรจา และการค้าระหว่างประเทศ ในแวดวงวิชาชีพเภสัชกรรม สาธารณสุข วิศวกรรม และอุตสาหกรรม เป็นผู้ที่อุทิศตนทุ่มเทให้กับงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบและมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และทำประโยชน์ให้กับสังคมในด้านต่างๆ จนได้รับการยอมรับอย่างสูง
นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2018

เภสัชกร ดร. แสงสุข พิทยานุกูล

นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น : สาขาบริหารธุรกิจ ประสบความสำเร็จในการเป็นผู้นำในการพัฒนาและการตลาดด้านผลิตภัณฑ์เวชสำอาง ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ โดยเป็นผู้ก่อตั้งและพัฒนาแบรนด์ ‘Smooth E’ จนได้ขึ้นอันดับ 2 ในประเภท Skin Cleanser Brand ซึ่งเป็นแบรนด์ไทย แบรนด์เดียวที่ติดอันดับใน Top 5 ในประเทศไทย
นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2017

เภสัชกร ชาญณรงค์ เตชะอังกูร

นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น : สาขาบริหารธุรกิจ เป็นผู้ประสบความสำเร็จอย่างสูงทั้งในด้านวิชาการและวิชาชีพ โดยได้รับรางวัล “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2014” ในฐานะบุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) “ศิษย์เก่าดีเด่นปี 2557” จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัล Gold Lion Award ผลิตภัณฑ์โฆษณา Outdoor จาก Marketeer Cannes The Winner 2015 และได้รับรางวัล “คุณค่าแห่งผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย” ยาสีฟันสมุนไพร Denta Dente จากงาน Best Billion Business Award
นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2016