โครงการทุนปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ในโครงการทุนปฏิบัติงานฯ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับชั้นปริญญาตรี โดยนักศึกษาสามารถเลือกสมัครตามลักษณะงานที่สนใจ ทาง CMU SIS ที่ https://sis.cmu.ac.th/ แล้วเลือกเมนูย่อย CMU Job Search (ระบบสารสนเทศจัดหางาน) นักศึกษาสามารถกรอกข้อมูลรายละเอียดการสมัครงาน หรือ Resume และเลือกสมัครงานที่นักศึกษาสนใจ โดยโครงการทุนปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งนี้ หน่วยงานที่รับผิดชอบการจ้างงานจะติดต่อนัดหมายนักศึกษาเพื่อสัมภาษณ์งานต่อไป
1. เงื่อนไขในการสมัครขอรับทุนการศึกษา

1.1  เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับชั้น ปริญญาตรี

1.2  ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของนักศึกษา เมื่อปฏิบัติงานครบ 1 ชั่วโมงค่าตอบแทนชั่วโมงละ 50.-บาท (ห้าสิบบาทถ้วน) โดยกำหนดให้ปฏิบัติงานได้ไม่เกิน 8 ชั่วโมง ต่อวัน

1.3  นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้โดยคิดเป็นทุนปฏิบัติงาน ไม่เกิน 100 ชั่วโมง ต่องาน

ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้ไม่เกิน 2 งาน ต่อภาคการศึกษา หรือคิดเป็นทุนปฏิบัติงานไม่เกิน 10,000.-บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ต่อภาคการศึกษา (โดยจะต้องเข้าร่วมงานที่ 1 ให้แล้วเสร็จก่อนจึงจะสามารถสมัครงานที่ 2 ได้)

2. ขั้นตอนการสมัครขอรับทุนการศึกษา

2.1  นักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการ ผ่านทาง CMU SIS โดยกรอกแบบฟอร์มในระบบ CMU Job Search และค้นหาตำแหน่งงานที่นักศึกษาสนใจ พร้อมเลือกสมัครงานตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประกาศ โดยนักศึกษาสามารถติดตามผลการพิจารณาทางระบบ CMU Job Search ซึ่งผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานจะติดต่อนัดหมายนักศึกษาเพื่อสัมภาษณ์งานในรายละเอียดต่อไป

2.2  เมื่อนักศึกษาได้รับเลือกปฏิบัติงาน สามารถเริ่มปฏิบัติงานได้ในช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการฯ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในเดือนกรกฏาคม - ตุลาคม 2566

3. การได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติงาน

3.1 ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานส่งรายงานผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาให้แก่มหาวิทยาลัยเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาจ่ายทุนปฏิบัติงานให้แก่นักศึกษาภายในวันสิ้นเดือนที่นักศึกษาปฏิบัติงาน

3.2 กองคลังจะเป็นผู้จ่ายเงินทุนปฏิบัติงานให้แก่นักศึกษา ผ่านทางบัญชีธนาคารของนักศึกษาโดยตรง ประมาณ 20 วันทำการ ของเดือนถัดไปที่ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานรายงานผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานทุนการศึกษาและสร้างเสริมสุขภาวะ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. 0-5394-3045