คณะเกษตรศาสตร์

Faculty of Agriculture

Smart Agriculture for Better Life การเกษตรที่มีการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมในระบบการผลิตที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

เข้าสู่เว็บไซต์

นาย บัลลพ์กุล ทิพย์เนตร

ศิษย์เก่าเด่นคณะเกษตรศาสตร์ รหัส 2508029ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหาร บริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด และกรรมการผู้จัดการ บริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ฟาร์ม จำกัด

นาย วสันต์ ลีละยูวะ

ศิษย์เก่าดีเด่นคณะเกษตรศาสตร์ รหัส 128049 สาขาบริหารธุรกิจ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัท อินเทลโนเวชั่น จำกัด

รองศาสตราจารย์ ธีระ วิสิทธิ์พานิช

นาง พรรณพิมล ชัญญานุวัตร

ศิษย์เก่าดีเด่นคณะเกษตรศาสตร์ รหัส 158048 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

นาย พิจารณ์ วิริยะพันธุ์

ศิษย์เก่าดีเด่นคณะเกษตรศาสตร์ รหัส 098030 สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ปัจจุบันประกิบอาชีพ นักธุรกิจ ตำแหน่งกรรมการบริหาร บริษัทเมืองโบราณ จำกัด

รองศาสตราจารย์ บำเพ็ญ เขียวหวาน

ศิษย์เก่าดีเด่นคณะเกษตรศาสตร์ปีการศึกษา 2560 รหัศ 198045 สาขาวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์

ดร. ทิพย์วรรณ ปริญญาศิริ

ศิษย์เก่าดีเด่นคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2561 สาขาบริหารราชการ