คณะเกษตรศาสตร์

Faculty of Agriculture

Smart Agriculture for Better Life การเกษตรที่มีการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมในระบบการผลิตที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

เข้าสู่เว็บไซต์

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดรุณี นาพรหม

คณบดี

รองคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนตรี ปัญญาทอง
รองคณบดี
053944069
montri.pun@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ต่อนภา ผุสดี
รองคณบดี
053-944047
tonapha.p@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. วรรณพร ทะพิงค์แก
รองคณบดี
053944069-73 ext 136
wanaporn.t@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์
รองคณบดี
053 944025
piyawan.s@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. เกศินี เกตุพยัคฆ์
รองคณบดี
kesinee.g@cmu.ac.th

ผู้ช่วยคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัชดาวรรณ ชีวังกูร
ผู้ช่วยคณบดี
ratchadawan.c@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณฐิตากานต์ พยัคฆา
ผู้ช่วยคณบดี
053944658
nathitakarn.p@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ
ผู้ช่วยคณบดี
053-944035 ต่อ 106
fapailin.c@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พงศกร ศุภกิจไพศาล
ผู้ช่วยคณบดี
053-944040
pongsakorn.sup@cmu.ac.th