คณะเกษตรศาสตร์

Faculty of Agriculture

Smart Agriculture for Better Life การเกษตรที่มีการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมในระบบการผลิตที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

เข้าสู่เว็บไซต์

หัวหน้าภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์ใจ สีหะนาม
หัวหน้าภาควิชา
053944040
pimjai.s@cmu.ac.th

รองหัวหน้าภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แสงทิวา สุริยงค์
รองหัวหน้าภาควิชา
0-5394-4050
sangtiwa.s@cmu.ac.th

อาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุฑามาส คุ้มชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053944040-1 ต่อ 109
jutamas.k@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. ศันสนีย์ จำจด
รองศาสตราจารย์
0-5394-4621 ต่อ 206
sansanee.j@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. ยุพา จอมแก้ว
อาจารย์
053-944040
yupa.c@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชูชาติ สันธทรัพย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
choochad.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดรุณี นาพรหม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
daruni.n@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พงศกร ศุภกิจไพศาล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-944040
pongsakorn.sup@cmu.ac.th
ศาสตราจารย์ ดร. โสระยา ร่วมรังษี
ศาสตราจารย์
soraya.r@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-944035 ต่อ 106
fapailin.c@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นครินทร์ จี้อาทิตย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-944040
nakarin.j@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. นิวัติ อนงค์รักษ์
อาจารย์
niwat.a@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-944050
sa-nguansak.t@cmu.ac.th
อาจารย์ เอกชัย ใยพิมล
อาจารย์
4040
ekachai.y@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐา โพธาภรณ์
รองศาสตราจารย์
0-5394-4040
nuttha.p@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053944050
nattasak.k@cmu.ac.th
อาจารย์ ณัทธ์ชวัล เจริญเลิศธนกิจ
อาจารย์
053944040
mrsnadchawan.c@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. เทวินทร์ แก้วเมืองมูล
อาจารย์
053944040 ต่อ 101 หรือ 10
tawin.k@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. สรณะ สมโน
รองศาสตราจารย์
053-942453
sarana.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิรัฐ บัณฑิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
-
apirat.b@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. ภารดี ธรรมาภิชัย
อาจารย์
053-94040
paradee.thammapichai@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์ใจ สีหะนาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053944040
pimjai.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แสงทิวา สุริยงค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
0-5394-4050
sangtiwa.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053944621
chanchai.s@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. กนกวรรณ ปัญจะมา
อาจารย์
053-944040
kanokwan.panjama@cmu.ac.th
อาจารย์ จามจุรี โสตถิกุล
อาจารย์
chamchuree.s@cmu.ac.th
อาจารย์ วิภาวี สุรินทร์เซ็ง
อาจารย์
053-943179
vipavee.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฉันทลักษณ์ ติยายน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
chantalak.t@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีณัน บัณฑิตย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
weenun.b@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิวาพร ธรรมดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
66 53 944040
siwaporn.t@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย
รองศาสตราจารย์
chanakan.p@cmu.ac.th
อาจารย์ จุฬาลักษณ์ วณิชยาไพสิฐ
อาจารย์
053-94040
chulalux.w@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ต่อนภา ผุสดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-944047
tonapha.p@cmu.ac.th