คณะเกษตรศาสตร์

Faculty of Agriculture

Smart Agriculture for Better Life การเกษตรที่มีการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมในระบบการผลิตที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

เข้าสู่เว็บไซต์

หัวหน้าภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทศพล มูลมณี
หัวหน้าภาควิชา
053-944069 ต่อ 129
tossapol.m@cmu.ac.th

รองหัวหน้าภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มินตรา ศีลอุดม
รองหัวหน้าภาควิชา
053-944069
mintra.s@cmu.ac.th

อาจารย์

รองศาสตราจารย์ ดร. เกศินี เกตุพยัคฆ์
รองศาสตราจารย์
kesinee.g@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพล จงกสิกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
nattaphon.c@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มินตรา ศีลอุดม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-944069
mintra.s@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภมิตร เมฆฉาย
รองศาสตราจารย์
supamit.m@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. วรรณพร ทะพิงค์แก
รองศาสตราจารย์
053944069-73 ext 136
wanaporn.t@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์
รองศาสตราจารย์
053-944071 ต่อ 111
suchon.t@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรวรรณ ศรีงาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
korawan.s@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. Hien Van Doan
รองศาสตราจารย์
053-944069
hien.d@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. วัชรพงศ์ นรพัลลภ
อาจารย์
053-94
watcharapong.n@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. ทฤษฎี คำหล่อ
อาจารย์
053-944069
trisadee.kha@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. จิรวัฒน์ พัสระ
อาจารย์
chirawath.p@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทศพล มูลมณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-944069 ต่อ 129
tossapol.m@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชมพูนุช หลำแสงกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
4070
chompunut.lum@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
saowaluck.y@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. Linh Nguyen
อาจารย์
4040
linhvu.n@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนตรี ปัญญาทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053944069
montri.pun@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรวิทย์ มณีพิทักษ์สันติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-944012
worawit.m@cmu.ac.th