คณะเกษตรศาสตร์

Faculty of Agriculture

Smart Agriculture for Better Life การเกษตรที่มีการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมในระบบการผลิตที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

เข้าสู่เว็บไซต์

หัวหน้าภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิรวรรณ กิจชัยเจริญ
หัวหน้าภาควิชา
053944066
jirawan.k@cmu.ac.th

อาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประทานทิพย์ กระมล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
05394066 # 12
prathanthip.k@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนุพงศ์ วงศ์ไชย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-944066
anupong.w@cmu.ac.th
อาจารย์ วิริยาภรณ์ วงศ์กัทลีคาม
อาจารย์
054-944066-022
wiriyaporn.w@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรรณิกา แซ่ลิ่ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-944066
kannika.saeliw@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุฑาทิพย์ เฉลิมผล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
juthathip.c@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิรวรรณ กิจชัยเจริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053944066
jirawan.k@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. สุกิจ กันจินะ
อาจารย์
053-944018-20 ต่อ 110
sukit.ka@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. กฤษฎา ดิเรกวัฒนะ
อาจารย์
053-944018
kritsada.direkwattan@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. เยาวเรศ เชาวนพูนผล
รองศาสตราจารย์
053944066
yaovarate.chao@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. รุจ ศิริสัญลักษณ์
รองศาสตราจารย์
0-5394-4018
ruth.si@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. จิตติมา สิงห์เวชสกุล
อาจารย์
053-944018
jittima.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรสิริ สืบพงษ์สังข์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
pornsiri.s@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. สุรพล เศรษฐบุตร
รองศาสตราจารย์
0-5394-4018
suraphol.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณฐิตากานต์ พยัคฆา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053944658
nathitakarn.p@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-944066
panuphan.p@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-944621 ต่อ 208
budsara.l@cmu.ac.th