คณะเกษตรศาสตร์

Faculty of Agriculture

Smart Agriculture for Better Life การเกษตรที่มีการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมในระบบการผลิตที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

เข้าสู่เว็บไซต์

หัวหน้าภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีระพงษ์ เสาวภาคย์
หัวหน้าภาควิชา
053944098
teerapong.s@cmu.ac.th

อาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นริศ ยิ้มแย้ม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053944052
narit.y@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. ปณิดา กาจีนะ
อาจารย์
-
panida.k@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียร
อาจารย์
44099
sureeratna.l@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. มนตรี แสนวังสี
อาจารย์
053-944099
montri.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีระพงษ์ เสาวภาคย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053944098
teerapong.s@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. ณัฐพล คงดี
อาจารย์
4099
nuttapon.k@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ถาวร อ่อนประไพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
4621: 213
thaworn.o@cmu.ac.th