คณะบริหารธุรกิจ

Chiang Mai University Business School

คณะบริหารธุรกิจแห่งความภาคภูมิใจ เรามุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตผู้เปี่ยมด้วยคุณธรรมและจิตสำนึกต่อสังคม และสร้างองค์ความรู้ที่นำไปปฏิบัติได้ ตลอดจนเป็นผู้ชี้แนวทางสู่ความเป็นเลิศทางการบริหารธุรกิจต่อธุรกิจและสังคม

เข้าสู่เว็บไซต์
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

Master of Business Administration (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

Master of Business Administration Program in Marketing (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

Master of Business Administration Program in Marketing (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2567)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

Doctor of Philosophy Program in Business Administration (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)

ขออภัยไม่มีหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับนี้