วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

International College of Digital Innovation

"College of Digital Startup" วิทยาลัยชั้นนำด้านดิจิทัลสตาร์ทอัพ

เข้าสู่เว็บไซต์

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุจิรา อุ่นเจริญ

คณบดี

รองคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย
รองคณบดี
053-942-126 ext 116
chaiwuth.t@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เบญจมาศ สุขสถิตย์
รองคณบดี
053-945020, 945047
benjamas.s@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. มานัดถุ์ คำกอง
รองคณบดี
053943381 ต่อ 34
manad.k@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. สมชาย ศรียาบ
รองคณบดี
053943326ต่อ116
somchai.sr@cmu.ac.th