คณะสังคมศาสตร์

Faculty of Social Sciences

มุ่งเป็นสถาบันการศึกษา การค้นคว้าวิจัยทางสังคมศาสตร์ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่น ประเทศชาติ และนานาชาติโดยรวม

เข้าสู่เว็บไซต์

หัวหน้าภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไพบูลย์ เฮงสุวรรณ
หัวหน้าภาควิชา
053-943572
paiboon.heng@cmu.ac.th

อาจารย์

อาจารย์ ดร. มลิวัลย์ เสนาวงษ์
อาจารย์
maliwan.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อริยา เศวตามร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053943572
ariya.sv@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไพบูลย์ เฮงสุวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-943572
paiboon.heng@cmu.ac.th