วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

College of Art, Media and Technology

มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่ความยั่งยืน “Toward creating innovation to sustainability ”

เข้าสู่เว็บไซต์

KNOWLEDGE AND INNOVATION CENTER

 1. Creative Innovation
  ต่อยอดงานวิจัยให้เกิดนวัตกรรมสร้างสรรค์
 2. Information Technology
  เป็นตัวกลางในการสนับสนุนบุคลากรให้เกิดช่องทางที่สามารถเข้าไปช่วยเหลือหน่วยงานต่างๆ ทั้งให้บริการให้ความรู้ทางด้านวิชาการแก่สังคมและท้องถิ่น
 3. Incubation & Training
  ผลักดันให้มีการนำองค์ความรู้ และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญภายในองค์กรไปแลกเปลี่ยนและช่วยเหลือพัฒนาความรู้ ร่วมกันระหว่างอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษา
 4. Knowledge Management
  ดำเนินงานด้านบริการวิชาการ การจัดการองค์ความรู้