วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

College of Art, Media and Technology

มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่ความยั่งยืน “Toward creating innovation to sustainability ”

เข้าสู่เว็บไซต์

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรวิชญ์ จันทร์ฉาย

คณบดี

รองคณบดี

อาจารย์ ดร. ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ
รองคณบดี
053920299
danaitun.p@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิราวิทย์ ญาณจินดา
รองคณบดี
053-920299 ต่อ 302
jirawit.y@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปฏิสนธิ์ ปาลี
รองคณบดี
053-920299
patison.p@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. กลวัชร คล้ายนาค
รองคณบดี
053-920299 ต่อ 413
konlawat.k@cmu.ac.th

ผู้ช่วยคณบดี

อาจารย์ ดร. คงทัต ทองพูน
ผู้ช่วยคณบดี
053-920299 ต่อ 413
kongtat.t@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ น่วมนา
ผู้ช่วยคณบดี
053-920299
somkeit.n@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. อรุษ คุณเขต
ผู้ช่วยคณบดี
053 920 299 ต่อ 413
arus.k@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. สุเมธ ยอดแก้ว
ผู้ช่วยคณบดี
053-920299 ต่อ 413
sumet.y@cmu.ac.th