วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต

CMU School of Lifelong Education

เข้าสู่เว็บไซต์

ผู้อำนวยการ

รองศาสตราจารย์ ดร. ปรารถนา ใจผ่อง

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รสริน โอสถานันต์กุล
รองผู้อำนวยการ
053-942205
rossarin.o@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. นัทธี สุรีย์
รองผู้อำนวยการ
053943341
nuttee.suree@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กำพล วรดิษฐ์
รองผู้อำนวยการ
42023
kampol.w@cmu.ac.th