ศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Senior Wellness Center : SWC

ศูนย์กลางในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โดยใช้องค์ความรู้แบบพหุศาสตร์ เพื่อสร้างต้นแบบสังคมผู้สูงอายุตามแนวทางพฤฒพลัง

เข้าสู่เว็บไซต์
ที่อยู่

ศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่ 45 ถนนเจริญประเทศ ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100

เบอร์โทรศัพท์ / แฟกซ์

สำนักงาน:
(053) 904-914
(053) 904-915

อีเมล

swc-oou@cmu.ac.th

สื่อสังคม
เว็บไซต์ : https://www.swc.cmu.ac.th/