ศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Senior Wellness Center : SWC

ศูนย์กลางในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โดยใช้องค์ความรู้แบบพหุศาสตร์ เพื่อสร้างต้นแบบสังคมผู้สูงอายุตามแนวทางพฤฒพลัง

เข้าสู่เว็บไซต์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ
(CMU Senior Wellness Center : CMU SWC)
ขึ้นเพื่อสอดคล้องนโยบายด้านการรองรับสังคมผู้สูงอายุ และเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชิงรุกด้านนวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นศูนย์กลางสำหรับให้บริการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยใช้องค์ความรู้แบบพหุศาสตร์ บูรณาการศาสตร์ด้านสุขภาพผู้สูงอายุ เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ และเผยแพร่ความรู้ด้านพฤฒพลังผู้สูงอายุ รวมทั้ง การบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
ให้เกิดความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย และมีการจ้างงานผู้สูงอายุที่มีศักยภาพสามารถทำงานได้ เพื่อสร้างต้นแบบสังคมผู้สูงอายุตามแนวทางพฤฒพลัง ให้มีคุณค่า มีศักดิ์ศรี มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถพึ่งตนเองได้นานที่สุด ตลอดจนสร้างสรรค์สังคมให้เกิดสภาพแวดล้อม ที่ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดี มีความสุข ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และปัญญา เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมของผู้สูงวัยที่เปี่ยมไปด้วยพลัง

ข่าวและผลงานเด่น

End of content

Now viewing : 1 of 2