ศูนย์ประสานงานวิชาการ

Academic Coordinating Center

หน่วยงานสนับสนุนงานด้านวิชาการในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย

เข้าสู่เว็บไซต์
ที่อยู่

ศูนย์ประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

เบอร์โทรศัพท์ / แฟกซ์

โทรศัพท์ +66 5394 3698
แฟกซ์ +66 5394 3699

อีเมล

accenter@cmu.ac.th

สื่อสังคม
เว็บไซต์ : https://oou.cmu.ac.th/agency/acc