ศูนย์ประสานงานวิชาการ

Academic Coordinating Center

หน่วยงานสนับสนุนงานด้านวิชาการในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย

เข้าสู่เว็บไซต์

ศูนย์ประสานงานวิชาการ

เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย มีอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบกลั่นกรอง วิเคราะห์ และประสานงานเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิชาการ รับเรื่องร้องเรียน/ปัญหาในการดำเนินงานด้านวิชาการ การติดตามและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย และงานหรือภารกิจอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ โดยมีรองอธิการบดีและหรือผู้ช่วยอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของศูนย์ข่าวและผลงานเด่น

End of content

Now viewing : 1 of 1