ศูนย์ประสานงานวิชาการ

Academic Coordinating Center

หน่วยงานสนับสนุนงานด้านวิชาการในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย

เข้าสู่เว็บไซต์
ศูนย์ประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบ กลั่นกรอง วิเคราะห์ และประสานงานเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิชาการ รับเรื่องร้องเรียน/ปัญหาในการดำเนินงานด้านวิชาการ เสนอพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหา งานเลขานุการการประชุมในภารกิจกลางด้านวิชาการ บริหารความเสี่ยงด้านวิชาการ ตลอดจนเป็นฐานงานในการติดตามและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ โดยขึ้นตรงต่อรองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย

ข่าวและผลงานเด่น

End of content

Now viewing : 1 of 1