ประกาศ มช. เรื่อง การสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-ePro) ประจำปีการศึกษา 2565

23 พฤษภาคม 2565

ศูนย์ประสานงานวิชาการ
แกลลอรี่