ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์

Food Innovation and Packaging Center

ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ จะเน้นการให้บริการด้านนวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์อย่างมืออาชีพ มีมาตรฐาน เชื่อมโยงเครือข่ายทุกหน่วยงาน ให้ตรงตามความต้องการของภาครัฐและเอกชน

เข้าสู่เว็บไซต์

ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์

เป็นส่วนงานวิชาการภายในภายใต้การกำกับดูแล ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้การบริหารงานมีความคล่องตัวและสามารถให้บริการกับภาคเอกชน
รวมไปถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ในรูปแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One-stop-service) เพื่อมุ่งสร้างให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนานวัตกรรมเฉพาะทางด้านอาหารของภาคเหนือใ ห้  -> บริการนวัตกรรมด้านอาหารและออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

 นำ -> นวัตกรรมมาใช้ประโยชน์ให้สอดคล้องกับความต้องการด้านอาหารในปัจจุบันและอนาคต

ส ร้ า ง -> ธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารให้เติบโตอย่างมั่นคง


ข่าวและผลงานเด่น

End of content

Now viewing : 1 of 2